top of page

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ ปัตตานี

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ "กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำในจังหวัดปัตตานี" วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยตัวแทนคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ คน จาก ๑๒ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ๒. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ๓. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ๔. โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ๕. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ๖. โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ๗. โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ๘. โรงเรียนแม่ลานวิทยา ๙. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ๑๐. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ๑๑. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ๑๒. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมผู้ช่วยวิทยากรจาก ๑.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี ๒.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา ในการร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม และการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง ให้กับคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page