top of page

กิจกรรมนักสื่อสารวัฒนธรรมและความยั่งยืน รุ่นที่ ๑

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

กิจกรรมนักสื่อสารวัฒนธรรมและความยั่งยืน รุ่นที่ ๑

"ตอนละครชาตรีแห่งนางเลิ้ง"

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ชุมชน ณ ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BMCI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้รับเกียรติจากคุณกัญญา ทิพโยสถ (ครูจ๋า) ครูละครชาตรีแห่งบ้านนางเลิ้งได้ทำการสาธิตเป็นกรณีพิเศษให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจรรมได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน จาก ๖ โรงเรียน ได้แก่

1.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

2.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

3.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

5.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

6.ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน


ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page