top of page

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยทักษิณพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นายอภีม คู่พิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิ (ผู้แทน) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้แทน) มหาวิทยาลัยทักษิณ วันพุธ ที่ ๙ ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๗ โดยมี ๑. นักศึกษาในชมรมครอบครัวพอเพียง ๒. ประธานสโมสรของแต่ละคณะ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรมและมนุษยศาสตร์ ๓. ตัวแทนองการนิสิต ๔. ประธานสภานิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน ๕. นักเรียนแกนนำจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page