พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และมหาวิทยาลัยศรีปทุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุมดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น