top of page

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ วัดบางกร่าง อบรม "หลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและการแพทย์แผนไทย"


มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ วัดบางกร่าง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาเเละชุมชน จัดอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและการแพทย์แผนไทย (Traditional Thai medicine) ณ วัดบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเเละชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562


โดยมีศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วม ดังนี้ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงอิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับอุดมศึกษา ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดู 85 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page