top of page

สพฐ.จับมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนไทย

อัปเดตเมื่อ 12 พ.ย. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ผนึกกำลังกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกันพัฒนานักเรียนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกรับผิดชอบ เสียสละแบ่งปัน ภายใต้ “จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติต่อค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกมีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละและแบ่งปัน ภายใต้คำว่า “จิตอาสา” ให้แก่นักเรียน และบุคลากร ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย

โดยมี นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ นางสาวเอื้อมพร นาวี กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคาร สพฐ.๕ กระกรวงศึกษาธิการ


ดู 226 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page