top of page

โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ม.๖

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ https://www.facebook.com/share/jL8ZSwPx525oEJ3R/ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page