top of page

โครงการยุวชนคุณธรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โครงการประจำปี ๒๕๖๗

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page