top of page

โครงการยุวชนคุณธรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โครงการยุวชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page