top of page

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page