top of page

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

(เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ดำเนินการพิธีมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก

-ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page