top of page

โรงเรียนวัดชัยมงคล โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart

โรงเรียนวัดชัยมงคล (เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)


กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก ๑. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที ๒. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page