top of page

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โครงการประจำปี ๒๕๖๕

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรม NBTC Young Smart


โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

(เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕


ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ดำเนินการพิธีมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีแกนนำจาก

-ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการอบรมดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page