top of page

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ ห้องเรียน และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ในกิจกรรมวันนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนการจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ คน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page