top of page

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง) โครงการประจำปี ๒๕๖๗

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง) ระดับชั้นประถมศึกษา ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page