ครอบครัวพอเพียง คือ รากแก้วของแผ่นดิน

Logo_png.png

Foundation Of Sufficiency Economy Family (FOSEF)

ไม่มีส่วนไหน สำคัญเท่าส่วนรวม เมื่อส่วนรวมพ้นทุกข์ เราจะสุขร่วมกัน

  มูลนิธิ ครอบครัวพอเพียง

          จากพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วารสารชัยพัฒนา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน

ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...”

 

หลักคิดที่สำคัญต่อชีวิต ต่อการปกครองและการบริหารบ้านเมือง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้

เรียนรู้ เข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาต่อยอดทางการศึกษา การดำเนินงานทั้งธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ

และข้าราชการ รวมถึงการบริหารชุมชนและบริหารประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “มูลนิธิครอบครัวพอเพียง”

โดยการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ความมุ่งหวังเพื่อให้ประเทศชาติ ประชาชนมีความสุข สงบ พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ

คือ “ครอบครัว” เพราะ “สังคมดี เริ่มต้นที่ครอบครัว”

กราบ............jpg
Logo_png.png

จุดเริ่มต้นของ... มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

 • วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ กำเนิดครอบครัวพอเพียงโดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา และได้นำเสนอโครงการครอบครัวพอเพียง                   สู่สถานศึกษาและชุมชน แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 • มติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้รับโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนเพื่อ                                การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 • โดยใช้ชื่อ ชมรมครอบครัวพอเพียง ขับเคลื่อน โครงการและสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

 • ตุลาคม ๒๕๕๖  จดจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

 

 

ประธานกิตติมศักดิ์ : ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการ

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘   นายวัลลภ  พลอยทับทิม

๒๕๕๘ - ๒๕๖๐   รศ.พิเศษ ดร.สุชานี  แสงสุวรรณ

๒๕๖๐ - ๒๕๖๒   คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา

๒๕๖๒ - ปัจจุบัน นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

 

รายนามคณะกรรมการ

พลโท ธิติชัย  ปรีชา     ประธานยุทธศาสตร์
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์    ประธานกรรมการ
นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์    รองประธานกรรมการ
นายธนพร เทียนชัยกุล     รองประธานกรรมการ
นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล    รองประธานกรรมการ
นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ   รองประธานกรรมการ
ดร.กันตาภา สุทธิอาจ    กรรมการ
นางมาริสา อินลี   กรรมการ
นางสุวรรณา ธานี   กรรมการ
นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล   กรรมการ
นางประหยัด ทองภูธรณ์   กรรมการ
นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงิน    กรรมการ
นายเอกรัตน์ คงรอด    กรรมการและเหรัญญิก
นายอภีม คู่พิทักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา    กรรมการและเลขาธิการ
นางสาวเอื้อมพร นาวี   กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ที่ปรึกษามูลนิธิ

 • พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร (ที่ปรึกษาด้านศาสนา)

 • พลเอก จรัล กุลละวณิชย์   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • พลโท มีชัย ห้องริ้ว  นายกสมาคมฯ ไทย-เมียนม่า จังหวัดราชบุรี

 • นายพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์  กรรมการคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน

 • อ.ดร.วนภัทร์ แสงแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 • ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ดร.เบญจพร จั่นเจริญ   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก

 • ดร.กัมปนาท บริบูรณ์   หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ดร.นฤมล พระใหญ่   อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ดร.ชลพร กองคำ   อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ดร.กาญจนา สุทธิเนียม  อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • รศ.นงเยาว์ เนาวรัตน์  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ดร.อารยา สุขสม  อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • ผศ.อานนท์ ศรีบุญโรจน์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ   อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • ดร.ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ   อดีตผู้อำนวยการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 • นางระพีพันธ์ นามฉิม   ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
วิสัยทัศน์
“ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา”

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีความรัก ความกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

 • เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรมมีจริยธรรม รังเกียจการทุจริตและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • เพื่อให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาแนะนำ จัดฝึกอบรมดูงาน ผลิตเอกสารและเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            แก่เยาวชนและครอบครัว เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในการบริหารองค์กร ห้างร้าน ชุมชนและประเทศชาติ

 • เพื่อจัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองให้แก่เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐ                        รัฐวิสาหกิจและเอกชน

 • ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน

 • ดำเนินการเพื่อกิจสาธารณะประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ

 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

356920_222.jpg
family_2.png

กระบวนการพัฒนา ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
 • พัฒนาความคิด เสริมสร้างการเรียนรู้ ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ

 • จัดกิจกรรมค่ายแกนนำทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีลดความคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม                                                          สร้างขบวนการการแบ่งปันและใส่ใจการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 • จัดกิจกรรมค่ายแกนนำทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 

การพัฒนาศักยภาพครู

 • จัดกิจกรรมเสริมพลังความคิดบวก กระตุ้นพลังคุณค่าของคำว่า “ครู” พัฒนาต่อยอดสู่ “ซุปเปอร์ครู”

 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิด และสร้างเครือข่าย “ซุปเปอร์ครู” เพื่อความยั่งยืน

 • จัดกิจกรรมร่วมกันออกแบบบูรณาการความรู้คู่ความดี เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมในอนาคต

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ

 • การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ

 • การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบของศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 

 

 

 

 

โรงเรียนคือศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 

องค์ประกอบภายในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา

เผยแพร่กิจกรรมผ่านเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงทาง Social Network

 

ติดตามผลงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 • การประชุมเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนทางความคิดและร่วมสังเคราะห์ พร้อมถอดบทเรียน

 • การประชุมใหญ่เครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง แสดงศักยภาพ และแถลงผลสำเร็จประจำปี

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

เพื่อสังคมที่เท่าเทียม เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และคำมั่นสัญญาที่พวกเรามี

 

 เดินทีละก้าว... สู่ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เกิดการสร้างกระบวนการและปฏิบัติอย่างเด่นชัด

 • มีกลไกและใช้โครงงานปลุกจิตสำนึกเป็นเครื่องมือ

 • พฤติกรรมเชิงบวกเด่นชัดและได้รับการยกย่อง

 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา, โรงเรียน, อาชีวะ, มหาวิทยาลัยประกาศตนเป็น “ศูนย์ครอบครัวพอเพียง”

I1_edited.png

๑. ระดมความคิด ครู นักเรียน นักศึกษา

ผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า

๒. วางแผนทีละขั้น ทีละชั้นและลงมือปฏิบัติทันทีอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง

๓.  กระบวนการบ่มเพาะ สร้างด้วยใจ

ร่วมด้วยแรงในทุกมิติ

๔.  ครอบคลุมทุกมิติขยายเครือข่ายจากประถมศึกษามัธยมศึกษา, อุดมศึกษา ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

๕. ารประเมินผลการดำเนินงานอย่างกระชับจับต้องได้และทวีคูณ

๖. สู่ความสำเร็จ คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคมและช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

I2_edited.png
I3_edited.png
I4_edited.png
I5_edited.png
i6_edited.png

ตัวชี้วัด... ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

ผังแสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และพันธกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั้งระดับประถม, มัธยมและอุดมศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 • พันธกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สอดคล้องกับ SDGs องค์การสหประชาชาติ

 • ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประชาธิปไตย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 

 • ต้นแบบตัวอย่างเครือข่าย พันธกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง


ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์

 • การสร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหา ปลูกจิตสำนึกพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม

 • ส่งเสริมให้ศูนย์และเครือข่าย มีกิจกรรมตามที่มูลนิธิกำหนดด้านศาสนา วัฒนธรรม ในแผนการเรียนการสอนเพื่อความยั่งยืน

 • ตัวอย่างกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา, การบรรพชาสามเณรทั่วประเทศ, กิจกรรมคำพ่อสอนและงานจิตอาสาทางด้านพุทธศาสนา, จิตอาสาเข้าสถานพยาบาลเพื่อช่วยงานพยาบาล, อบรมการช่วยชีวิต

 • ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

 • การสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • กำหนดกิจกรรมด้านจิตอาสาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ตัวอย่างกิจกรรม การมอบรางวัลและยกย่อง โรงเรียน ครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นที่ทำกิจกรรมยาวนาน ต่อเนื่อง มีผลลัพธ์, กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม, เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์, งานจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ 


ยุทธศาสตร์ด้านประชาธิปไตย

 • การพัฒนารูปแบบการทำงานของสมาชิกแบบส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตย•

 • จัดเวทีรับฟัง ตลอดจนพัฒนากิจกรรมของโครงการต่างๆ ในระดับ ครู และนักเรียนแกนนำแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง, กิจกรรม New Gen So good, การประชุมครูแกนนำและการอบรมครู นักเรียน อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ


ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

 • ขยายการพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลให้สามารถทำงานได้จริงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กิจกรรมค่าย Leader Camp, การพัฒนา Super ครู

 • การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

 • ตัวอย่างกิจกรรม เช่น มีช่องทางทำความดีเพื่อให้เยาวชนที่มีคุณภาพได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา, กิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรภาคีในการสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแบบทุกมิติทางสังคม, การทำ MOU กับสถาบันการศึกษา, การใช้ระเบียนความดีเป็นช่องทางการศึกษาต่อ, การส่งเสริมสิทธิ, การเข้าถึงสิทธิประชาชน, ค่าย I Can Do


ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

 • การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในกิจกรรมหลักของโครงการและนำไปใช้ในชีวิต

 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวคิดและฝึกปฏิบัติจริงในด้านเศรษฐกิจ ความพอเพียง การช่วยเหลือตนเอง

 • ตัวอย่างกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิก ฝึกอาชีพ, จัดทำตลาดนัดชุมชนจากพื้นฐานอาชีพ, การจัดการเรียนรู้ฝึกหัดเก็บออม, การสร้างบัญชีครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

ทั้งระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ
เครือข่ายนครราชสีมา

พันธกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สอดคล้องกับ SDGs องค์การสหประชาชาติ

SDGs
SDGs_edited_edited.png

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านประชาธิปไตย

ด้านสังคม

ต้นแบบตัวอย่างเครือข่าย

ด้านเศรษฐกิจ

ประวัติวิทยากร

ป้ามุก_resize_edited_edited.png

นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา

นายกก่อตั้ง สโมสรโรตารีราชเทวี

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ผู้บริหารระดับสูง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

เจ้าของและบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Is am are ครอบครัวพอเพียง

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

วุฒิการศึกษา

 • โรงเรียนราชวินิต

 • โรงเรียนเทเวศร์วิทยาคม

 •  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 • ปริญญาตรี Bachelor of Management & Marketing University of Philippines

 • หลักสูตรการบริหารการจัดการผู้บริหารระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

เกียรติบัตรที่ท่านได้รับ

 • หลักสูตรผู้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร S.E.1

 • หลักสูตรจิตวิทยาและความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 104

เกียรติคุณที่ท่านได้รับ

 • โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต ประจำปีการศึกษา 2549 จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทีมวิทยากร
อ.ณัฐเศรษฐ์

นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์

อ.เอื้อมพร

นางสาวเอื้อมพร  นาวี

นางอริยศิริ

นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา

นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล

นายกมลเศรษฐ์

นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ

โอม

นายอภีม  คู่พิทักษ์