top of page

ครอบครัวพอเพียง คือ รากแก้วของแผ่นดิน

Logo_png.png

Foundation Of Sufficiency Economy Family (FOSEF)

ไม่มีส่วนไหน สำคัญเท่าส่วนรวม เมื่อส่วนรวมพ้นทุกข์ เราจะสุขร่วมกัน

    มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

จากพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วารสารชัยพัฒนา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...”

หลักคิดที่สำคัญต่อชีวิต ต่อการปกครองและการบริหารบ้านเมือง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้

เรียนรู้ เข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาต่อยอดทางการศึกษา การดำเนินงานทั้งธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ

และข้าราชการ รวมถึงการบริหารชุมชนและบริหารประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “มูลนิธิครอบครัวพอเพียง”

โดยการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ความมุ่งหวังเพื่อให้ประเทศชาติ ประชาชนมีความสุข สงบ พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ

คือ “ครอบครัว” เพราะ “สังคมดี เริ่มต้นที่ครอบครัว”

กราบ............jpg
Logo_png.png

จุดเริ่มต้นของ... มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

 • วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ กำเนิดครอบครัวพอเพียงโดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ได้นำเสนอโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
  แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 • มติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้รับโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
  เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ "มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด"

 • โดยใช้ชื่อ ชมรมครอบครัวพอเพียง ขับเคลื่อน โครงการและสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

 • ตุลาคม ๒๕๕๖  จดจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ประธานกิตติมศักดิ์ : พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล

ประธานกรรมการ

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘   นายวัลลภ  พลอยทับทิม

๒๕๕๘ - ๒๕๖๐   รศ.พิเศษ ดร.สุชานี  แสงสุวรรณ

๒๕๖๐ - ๒๕๖๒   คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   นางอริยสิริ  พิพัฒน์นรา

๒๕๖๒ - ปัจจุบัน   นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

  รายนามคณะกรรมการ  

พลโท ธิติชัย  ปรีชา     ประธานยุทธศาสตร์

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์     ประธานกรรมการ
นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์     รองประธานกรรมการ
นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล     รองประธานกรรมการ

นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า     รองประธานกรรมการ
นางลักษิกา  เจริญศรี     รองประธานกรรมการ

นางจรูญรัตน์  สุวรรณภูสิทธิ์     กรรมการ

นางสุดารัตน์  แก้วเก้า     กรรมการ

นางจันกรา  บัวจง     กรรมการ

นายศิวโรฒ  จิตนิยม     กรรมการ

นายสดใส  ใจตรง     กรรมการ

นางสาวปัทมา  ภูมิน้ำเงิน     กรรมการ

นายเอกรัตน์ คงรอด     กรรมการและเหรัญญิก
นายอภีม คู่พิทักษ์     กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา     กรรมการและเลขาธิการ
นางสาวเอื้อมพร นาวี     กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, อนุกรรมการขับเคลื่อนดูแลและติดตามศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 • นายธนพร  เทียนชัยกุล             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายชัชชัย  สุขขาว                  ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม

 • นางอมรรัตน์  ศิริมิตรตระกูล       ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนดูแลและติดตามศูนย์ครอบครัวพอเพียงในเขตกรุงเทพมหานคร

 • นางกันตาภา  สุทธิอาจ             รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนดูแลและติดตามศูนย์ครอบครัวพอเพียงในเขตกรุงเทพมหานคร

 • นางมาริสา  อินลี                   ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนดูแลและติดตามศูนย์ครอบครัวพอเพียงในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • นางประหยัด  ทองภูธรณ์          รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนดูแลและติดตามศูนย์ครอบครัวพอเพียงในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • นางสุวรรณา  ธานี                 รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนดูแลและติดตามศูนย์ครอบครัวพอเพียงในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   

  ที่ปรึกษามูลนิธิ

 • พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร (ที่ปรึกษาด้านศาสนา)

 • พลเอก จรัล กุลละวณิชย์   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • พลโท มีชัย ห้องริ้ว  นายกสมาคมฯ ไทย-เมียนม่า จังหวัดราชบุรี

 • นายพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์  กรรมการคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน

 • อ.ดร.วนภัทร์ แสงแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 • ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ดร.เบญจพร จั่นเจริญ   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก

 • ดร.กัมปนาท บริบูรณ์   หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ดร.นฤมล พระใหญ่   อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ผศ.ดร.ชลพร กองคำ   อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ดร.กาญจนา สุทธิเนียม  อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • รศ.นงเยาว์ เนาวรัตน์  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ดร.อารยา สุขสม  อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • อ.วรลักษณ์ เจริญศรี  อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 • ผศ.อานนท์ ศรีบุญโรจน์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • ดร.ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ   อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • ดร.ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ   อดีตผู้อำนวยการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 • นางระพีพันธ์ นามฉิม   ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
วิสัยทัศน์
“ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา”

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีความรัก ความกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

 • เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรมมีจริยธรรม รังเกียจการทุจริตและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • เพื่อให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาแนะนำ จัดฝึกอบรมดูงาน ผลิตเอกสารและเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนและครอบครัว
  เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในการบริหารองค์กร ห้างร้าน ชุมชนและประเทศชาติ

 • เพื่อจัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองให้แก่เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

 • ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน

 • ดำเนินการเพื่อกิจสาธารณะประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ

 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

356920_222.jpg
family_2.png

   กระบวนการพัฒนา ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

  การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
 • พัฒนาความคิด เสริมสร้างการเรียนรู้ ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ

 • จัดกิจกรรมค่ายแกนนำทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีลดความคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม
  สร้างขบวนการการแบ่งปันและใส่ใจการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 • จัดกิจกรรมค่ายแกนนำทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 

  การพัฒนาศักยภาพครู

 • จัดกิจกรรมเสริมพลังความคิดบวก กระตุ้นพลังคุณค่าของคำว่า “ครู” พัฒนาต่อยอดสู่ “ซุปเปอร์ครู”

 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิด และสร้างเครือข่าย “ซุปเปอร์ครู” เพื่อความยั่งยืน

 • จัดกิจกรรมร่วมกันออกแบบบูรณาการความรู้คู่ความดี เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมในอนาคต

 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ

 • การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ

 • การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบของศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 

 


โรงเรียนคือศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 

องค์ประกอบภายในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา

เผยแพร่กิจกรรมผ่านเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงทาง Social Network

 

  ติดตามผลงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 • การประชุมเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนทางความคิดและร่วมสังเคราะห์ พร้อมถอดบทเรียน

 • การประชุมใหญ่เครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง แสดงศักยภาพ และแถลงผลสำเร็จประจำปี

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

เพื่อสังคมที่เท่าเทียม เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และคำมั่นสัญญาที่พวกเรามี