ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ภาคกลาง - ตะวันออก - ตะวันตก

 • Facebook
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1/11
 • Facebook
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยน

1/9
 • Facebook
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

1/1
 • Facebook
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

1/12
 • Facebook
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

1/16
 • Facebook
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนราชินีบูรณะ

โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนราชินีบูรณะ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

1/1
 • Facebook
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

1/11
 • Facebook
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

1/11
 • Facebook
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

1/11
 • Facebook
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

1/12
 • Facebook
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

1/1
 • Facebook
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนปทุมวิไล

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนปทุมวิไล

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนปทุมวิไล

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนปทุมวิไล

โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนปทุมวิไล

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนปทุมวิไล

1/10
 • Facebook
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

1/1
 • Facebook
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

1/1
 • Facebook
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพระนารายณ์

โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพระนารายณ์

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1/1
 • Facebook
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

1/12
 • Facebook
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนถาวรานุกูล

โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนถาวรานุกูล

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

1/11
 • Facebook
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

1/12
 • Facebook
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี

1/11
 • Facebook
โรงเรียนอินทร์บุรี
โรงเรียนอินทร์บุรี

โรงเรียนอินทร์บุรี
โรงเรียนอินทร์บุรี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง

1/11
 • Facebook
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทอง

โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทอง

โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทอง

โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทอง

1/12
 • Facebook
โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนแก่งคอย

โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนแก่งคอย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

1/1
 • Facebook
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา

1/1
 • Facebook
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนดัดดรุณี

โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนดัดดรุณี

โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนดัดดรุณี

โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนดัดดรุณี

1/10
 • Facebook
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

1/1
 • Facebook
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

1/1
 • Facebook
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนตราษตระการคุณ

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนตราษตระการคุณ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านค่าย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว

โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว

1/1
 • Facebook