ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

1/9
 • Facebook
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1/9
 • Facebook
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

1/1
 • Facebook
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

1/9
 • Facebook
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

1/1
 • Facebook
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนบึงกาฬ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนผดุงนารี

โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนผดุงนารี

1/1
 • Facebook
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

1/1
 • Facebook
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

1/10
 • Facebook
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา

1/11
 • Facebook
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

1/1
 • Facebook
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

1/1
 • Facebook
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

1/1
 • Facebook
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

1/1
 • Facebook
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

1/10
 • Facebook
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

1/11
 • Facebook
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

1/10
 • Facebook
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

1/11
 • Facebook
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

1/11
 • Facebook
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

1/9
 • Facebook
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

1/9
 • Facebook
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

1/1
 • Facebook
โรเงรียนเมืองคง
โรเงรียนเมืองคง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนเมืองคง
โรงเรียนเมืองคง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนเมืองคง
โรงเรียนเมืองคง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

โรเงรียนเมืองคง
โรเงรียนเมืองคง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ณ โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

1/9
 • Facebook
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนภัทรบพิตร
โรงเรียนภัทรบพิตร

โรงเรียนภัทรบพิตร
โรงเรียนภัทรบพิตร

1/1
 • Facebook
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

1/1
 • Facebook
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

1/1
 • Facebook
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนเดชอุดม

โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนเดชอุดม

1/1
 • Facebook
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1/1
 • Facebook
โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสิรินธร

1/1
 • Facebook
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร

1/1
 • Facebook
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

1/1
 • Facebook
 • Facebook