ข่าวสารและกิจกรรม 

โปสเตอร์รณรงค์ "ทำดีวันลอยกระทง"
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง วัดราชาธิวาสวิหาร โรงเรียนวัดราชาธิวาสและศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน ๘๙ รูป ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๓ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามเณรจำนวน ๙๗ รูป ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
อบรม...gif
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาตม ๒๕๖๒
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com