top of page

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
บรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน ๘๙ รูป ปีที่ ๓
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง วัดราชาธิวาสวิหาร โรงเรียนวัดราชาธิวาสและศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน ๘๙ รูป ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๓ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามเณรจำนวน ๙๗ รูป ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒