ตัวอย่าง... Portfolio ที่ประสบความสำเร็จ 

นางสาวศศิธร งัดสันเทียะ (ใบหยก)
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


นักเรียนที่ผ่านการสอบในระบบ TCAS ปี 2562
ในรอบที่ 1 ด้วยการยื่น Portfolio
ด้วยผลงานกิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง


ผลความสำเร็จ


- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -
• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• วิทยาลัยสหวิทยาการ ปรัชญา
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
• สาขารัฐประศาสนศาสตร์

• สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -
• คณะนิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -
• คณะรัฐศาสตร์

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -
• คณะรัฐศาสตร์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นางสาวณัฐวดี มณีสาร (มายด์)
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


นักเรียนที่ผ่านการสอบในระบบ TCAS ปี 2561
ในรอบที่ 1 ด้วยการยื่น Portfolio
ด้วยผลงานกิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง


ผลความสำเร็จ


- มหาวิทยาลัยพะเยา -
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์

- มหาวิทยาลัยบางมด -
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ -

ทุนการศึกษา 50%
•คณะวิศวะกรรม หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

ปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยบางมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสิ่งแวดล้อม

นายวรภัทร ขันมี (บีน)
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนทวีธาภิเศก


นักเรียนที่ผ่านการสอบในระบบ TCAS ปี 2562
ในรอบที่ 1 ด้วยการยื่น Portfolio
ด้วยผลงานกิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง


ผลความสำเร็จ


- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
• คณะสังคมศาสตร์
 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ปัจจุบันศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์

นางสาววัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


นักเรียนที่ผ่านการสอบในระบบ TCAS ปี 2561
ในรอบที่ 1 ด้วยการยื่น Portfolio
ด้วยผลงานกิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง


ผลความสำเร็จ

 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
• คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา (โครงการครูคืนถิ่น)

• คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี

ปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีวเคมี

นายภูวินท์ ยงกุล
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม


นักเรียนที่ผ่านการสอบในระบบ TCAS ปี 2562
ในรอบที่ 1 ด้วยการยื่น Portfolio
ด้วยผลงานกิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง


ผลความสำเร็จ


- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
• คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

ปัจจุบันศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com