ตัวอย่าง... Portfolio ที่ประสบความสำเร็จ 

นางสาวศศิธร งัดสันเทียะ (ใบหยก)
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


นักเรียนที่ผ่านการสอบในระบบ TCAS ปี 2562
ในรอบที่ 1 ด้วยการยื่น Portfolio
ด้วยผลงานกิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง


ผลความสำเร็จ


- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -
• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• วิทยาลัยสหวิทยาการ ปรัชญา
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
• สาขารัฐประศาสนศาสตร์

• สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -
• คณะนิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -
• คณะรัฐศาสตร์

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -
• คณะรัฐศาสตร์