top of page

เนื้อหาข้อสอบ
เรื่อง ศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Slide1.JPG
Slide2.JPG
Slide3.JPG
Slide4.JPG
Slide5.JPG
Slide6.JPG
Slide7.JPG
Slide8.JPG
Slide9.JPG
Slide10.JPG
Slide11.JPG
Slide12.JPG
Slide13.JPG
Slide14.JPG
Slide15.JPG
Slide16.JPG
Slide17.JPG
Slide18.JPG

คลิกที่ภาพเพื่อสอบ

ข้อสอบศาสตร์พระราชา.jpg
เพลง ครอบครัวพอเพียง
00:00 / 02:09
bottom of page