สื่อการสอน
สำหรับทำการประเมิน วิทยากรกระบวนการ ฯ

วิชาอริยสัจ ๔

คลิกเพื่อเปิด

อริยสัจ ๔.jpg

วิชา ความรู้เบื้องต้น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

คลิกเพื่อเปิด

สื่อสอบสปสช.jpg

วิชา การดูแลผู้สูงอายุ เบื้องต้น

คลิกเพื่อเปิด

การดูแลผู้สูงอายุ_Page1.jpg
thaihealth_c_hjklmqtx2689.jpg

วิชา รู้เท่าทันยาเสพติดให้โทษ

คลิกเพื่อเปิด

สอบสอนยาเสพติด.jpg
3. ป้องกัน 01 อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาใ
โทษต่อตัวเอง-01.jpg
2. 4 ขั้นตอนการรักษา1-01.jpg
1. สายด่วน1-01.jpg

วิชา ความรู้เบื้องต้น เรื่อง ไวรัส Covid - 19

คลิกเพื่อเปิด

โควิดด111.jpg
ล้างมือ 7 ขั้นตอน.jpg

วิชา NBTC Young Smart

คลิกเพื่อเปิด

2.jpg
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com