top of page

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สภากาชาดไทย โดยมี ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 4. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปัญญาวรคุณ 5. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 6. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีนนทบรุี  7. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ซ.โซ่อาสา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง บางซื่อ โดยมี ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนทวีธาภิเศก 2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 4. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามออกกำลังกาย เคหะบางบัว โดยมี ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนทวีธาภิเศก  2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส  4. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  5. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  6. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  7. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  8. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา