top of page

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สภากาชาดไทย โดยมี ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 4. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปัญญาวรคุณ 5. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 6. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีนนทบรุี  7. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ซ.โซ่อาสา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง บางซื่อ โดยมี ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนทวีธาภิเศก 2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 4. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามออกกำลังกาย เคหะบางบัว โดยมี ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมดังนี้ 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนทวีธาภิเศก  2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส  4. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  5. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  6. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  7. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  8. ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการ Do for D สอนหนังสือชุมชนตึกแดง บางซื่อ

โครงการ Do for D. เพราะเรามีพ่อคนเดียวกัน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ร่วมกับ ซ.โซ่อาสา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง บางซื่อ มีแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียงเข้าร่วม ประกอบไปด้วย ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัดราชาธิวาส,  ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,  ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมจิตอาสา รพ.จุฬา.gif

กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 มีนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหอวัง , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี

ต้านโกง ปี 62.gif