โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม "พี่สอนน้อง" วันอาทิตย์ 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)นนทบุรี
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2563) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม "พี่สอนน้อง" วันอาทิตย์ 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โครงการครอบครัวพอเพียง

สู่สถานศึกษาเเละชุมชน ประจำปี 2563

กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย 

เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

โครงการครอบครัวพอเพียง

สู่สถานศึกษาเเละชุมชน ประจำปี 2563

กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

โครงการก้าวตาม ๙
    มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ จัดกิจกรรม ก้าวตาม ๙  สืบสานพระราชปณิธาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.

ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พระบรมมหาราชวัง เด็ก เยาวชน ตัวแทนจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (ผู้พิการทางสายตา)

เด็กและเยาวชนจากกลุ่มออทิสติก และประชาชน ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง

รวมพสกนิกรที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑,๕๐๐ คน

S__57827340

S__57827342

S__57827335

S__57827343

S__57827338

S__57827337

S__57827344

S__57827341

S__57827345

อบรม...gif
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาตม ๒๕๖๒
  • Facebook_edited
  • Youtube_edited
  • igicon
  • twitter_edited
  • line_edited

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com