กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

 2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4

 3. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 4. โรงเรียนปัญญาวรคุณ

 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

 2. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 3. โรงเรียนนาหลวง

 4. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 5. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 6. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ และ พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม "พี่สอนน้องแต้มสีปันสุข" วันอาทิตย์

เพ้นท์กระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

 2. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

 3. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

 4. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีนนทบุรี

 5. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนาหลวง

 6. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 7. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบบ่าย)

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 2. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

 3. โรงเรียนปุรณาวาส

 4. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 5. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเช้า)

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

 2. โรงเรียนปุรณาวาส

 3. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 4. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 5. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนาหลวง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน