top of page

กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

 2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4

 3. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 4. โรงเรียนปัญญาวรคุณ

 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้านนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

 2. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 3. โรงเรียนนาหลวง

 4. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 5. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 6. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์